Budowanie zespołu TEAMSCAPE360 – dwudniowe warsztaty zamknięte

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WARSZTATU:

 • Diagnoza talentów poszczególnych członków zespołu oraz całego zespołu.
 • Analiza mocnych oraz słabych stron zespołu. Analiza potencjału zespołu oraz możliwości wzmacniania skuteczności jego działań.
 • Identyfikacja przyczyn problemów w pracy zespołowej oraz potencjalnych źródeł konfliktu.
 • Określenie misji, wizji oraz celów zespołu.
 • Określenie kodeksu honorowego zespołu.
 • Ustalenie wspólnych celów zespołu.
 • Ustalenie indywidualnych planów działań wspierających realizację celów zespołu.
 • Rozwój umiejętności przywódczych, wywierania wpływu, motywowania oraz zarządzania konfliktem.
 • Rozwój umiejętności otrzymania i przekazania konstruktywnych informacji zwrotnych.
 • Poprawa komunikacji oraz relacji w zespole.
 • Umocnienie partnerstwa i współpracy w zespole.
 • Wskazanie skutecznych metod zarządzania zespołem oraz motywowania każdego z jego członków poprzez rozumienie różnic, wzmacnianie umiejętności przekonywania różnego typu ludzi oraz umiejętne wykorzystywanie indywidualnych talentów. 

DZIAŁANIA PRZED WARSZTATAMI:

 • Wszyscy uczestnicy wypełnią kwestionariusz osobowości zawodowej Facet5 oraz przeprowadzą rozmowę na temat wyników tego badania oraz ich możliwego wpływu na rezultaty pracy zespołowej.
 • Przeprowadzimy ocenę zespołu metodą TeamScape360.
 • Każdy uczestnik warsztatów otrzyma swój raport z badania osobowości zawodowej Facet5.
 • Zostaną ustalone cele warsztatów, szczegółowy program oraz działania po szkoleniu, które będą umożliwiały ocenę wyników realizacji tego programu.

 MATERIAŁY:

 • Raporty indywidualne (Facet5, TeamScape, TeamScape360, określenie predyspozycji do pełnienia ról zespołowych).
 • Raporty TeamScape – analiza potencjału zespołu oraz analiza ról zespołowych.
 • Podręczniki TeamScape (praca zespołowa, rozwiązywanie konfliktów).
 • Materiały wspierające rozwój umiejętności przywódczych oraz motywowanie.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

 1. Spotkanie z szefem zespołu oraz przedstawicielami Działu HR w celu sprecyzowania oczekiwań wobec projektu oraz uzgodnienia metod i harmonogramu dalszych działań.
 2. Spotkanie ze wszystkimi członkami zespołu – przedstawienie przebiegu projektu.
 3. Wysłanie kwestionariuszy Facet5 do wszystkich członków zespołu.
 4. Wysłanie kwestionariuszy oceny TeamScape360 do wszystkich członków zespołu (każdy uczestnik tego projektu ocenia wszystkich pozostałych członków swojego zespołu).
 5. Indywidualne spotkania z każdym z uczestników szkolenia, których celem jest analiza talentów, predyspozycji zawodowych oraz analiza całego SWOT zespołu.
 6. Spotkanie z szefem zespołu oraz HR w celu doprecyzowania celów warsztatu, metod prowadzenia warsztatów oraz mierzenia jego efektów.
 7. Przeprowadzenie 2 dniowych warsztatów (włącznie z wieczornym integrowaniem zespołu poprzez muzykę „Drum Circle” – komunikowanie się i budowanie relacji poprzez słuchanie, odzwierciedlanie oraz nadawanie kierunku działań zespołowych.
 8. Realizacja projektów poszkoleniowych umożliwiających zmierzenie efektów szkolenia.

TRENER:
Nina jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów HR oraz PR
w międzynarodowych organizacjach. Nina została laureatką konkursu „Dyrektor Personalny Roku 2004”. W roku 2006 wygrała konkurs „Najlepsza Strategia HR”.
Nina Sosińska jest praktykiem posiadającym duże doświadczenie w zarządzaniu ludźmi
w międzynarodowych organizacjach działających w Polsce. Jej publikacje dotyczące zarządzania Talentami, budowania strategii HR oraz efektywnych systemów HR wielokrotnie ukazywały się
na łamach prasy oraz portali internetowych.
Nina jest ekspertem w dziedzinie rozwoju talentów pracowników, a jej własne pasje są powiązane z odkrywaniem i rozwojem talentów, budowaniem zwycięskich zespołów, rozwojem strategicznych kompetencji przywódczych oraz motywacją.
Nina napisała dwie książki: „Magia Rozwoju Talentów” i „Magia Motywacji” oraz wiele artykułów na temat rozwoju i motywowania talentów. Nina jest doświadczonym prelegentem, coachem, trenerem oraz facylitatorem.
W roku 2006 Nina założyła firmę HR High Touch, która od 2007 roku ma zaszczyt pełnić rolę wyłącznego dystrybutora systemu Facet5 w Polsce odpowiedzialnego za jego polskie wersje językowe raportów oraz materiałów informacyjnych. Nina posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń akredytacyjnych Facet5 oraz szkoleń dla facylitatorów projektów TeamScape. Do tej pory Nina osobiście przeszkoliła i akredytowała ponad 300 użytkowników systemu Facet5
w Polsce.
Pasje Niny są powiązane z nauczaniem, co wymaga ciągłego rozwoju jej własnej wiedzy i umiejętności. . W ostatnich latach ukończyła kilka znanych na całym świecie programów rozwoju osobistego: “The Art and Science of Coaching”, “Relating Forward Coaching”, Train the Trainer (Blair Singer Training Academy), the Master Facilitator Program (Blair Singer Training Academy), Drum Circle Facilitation, Quantum Leap (Success Resources), a w maju, 2014 uzyskała tytuł Oświeconego Wojownika, który został jej nadany przez Success Resources.
e-mail: nina.sosinska@hrht.pl
skype: nina.sosinska
tel. 501 139 700

0 Comments