CECHY NASZYCH SYSTEMÓW OCENY 360

Narzędzia firmy Envisia Learning Ltd są zatwierdzone przez Business Test Publishers Association.

Envisia Learning Ltd. funkcjonuje zgodnie ze standardami ISO 9001:2000.

Zapewniamy naszym Klientom komfort, wygodę oraz niezawodność działania naszych systemów.

Ocena 360 stopni to trudny proces, warto jest podczas jego realizacji stosować sprawdzone narzędzia oraz systemy zbierania informacji zwrotnych. Firma Consulting Tools realizuje międzynarodowe projekty dokonywania ocen 360 stopni od 1991 roku. Nasze dobrze funkcjonujące systemy IT zaoszczędzą Państwu wiele pracy, czasu oraz pieniędzy, gdyż posiadają szereg usprawnień związanych z wprowadzaniem danych, automatycznym przypominaniem o terminie dokonywania oceny, automatycznym generowaniem i przesyłaniem raportów, etc…

 • Narzędzia Envisia Learning Ltd. 360 stopni w dobrze sprawdzony sposób mierzą i identyfikują mocne strony oraz potrzeby rozwojowe poszczególnych pracowników oraz całych zespołów.  Nasze narzędzia 360 stopni są opracowywane na podstawie kilkunastoletniego międzynarodowego doświadczenia oraz współpracy wybitnych psychologów z przedstawicielami biznesu na całym świecie. Każda Państwa kluczowa kompetencja będzie opisana poprzez konkretne zachowania, a następnie oceniana na podstawie dowolnie zdefiniowanej i dopasowanej do Państwa standardów firmowych skali. Dla każdego poziomu zarządzania, czy grupy pracowniczej możecie Państwo dokonać wyboru innych zachowań opisujących Państwa kluczowe kompetencje lub opisać je poprzez inny zestaw zachowań. Dzięki temu rozwiązaniu gwarantujemy Państwu trafne mierzenie poziomu kompetencji potrzebnych na określonych poziomach organizacji.
 • Consulting Tools posiada certyfikat ISO 9001, co zobowiązuje do utrzymywania najwyższych standardów związanych z funkcjonowaniem oraz zapewnianiem pełnego bezpieczeństwa i poufności przechowywania danych.

ELASTYCZNOŚĆ FUNKCJONOWANIA NASZYCH SYSTEMÓW IT

 • System CustomView360 daje możliwość wprowadzania dowolnej liczby kompetencji oraz dowolnej liczby ich poziomów, do których przypisuje się następnie określone rodzaje zachowań. W wyniku tego dla różnych poziomów organizacji możemy w różny sposób określać i mierzyć poziom kluczowych kompetencji Państwa organizacji. System CustomView360 umożliwia opisywanie tych samych kompetencji przez różne zachowania dla różnych grup pracowników.
 • Do systemu można wprowadzać nieograniczoną liczbę pytań otwartych.
 • System stwarza możliwość wpisywania innych form zdań w kwestionariuszach służących samoocenie i innych w kwestionariuszach przesyłanych osobom oceniającym uczestnika oceny 360.
 • System CustomView360 zapewnia całkowitą elastyczność we wprowadzaniu minimalnej i maksymalnej ilości respondentów oceniających uczestnika badania z określonego punktu widzenia. Dowolnie ustala się również AP – Anonimity Protection – czyli minimalną ilość osób, która ma oceniać daną osobę z określonego punktu widzenia.
 • Możemy przejąć zarządzanie całym procesem lub przeszkolić administratorów procesu w Państwa firmie. System, który oferujemy jest przejrzysty, sprawdzony i prosty w obsłudze.
 • Osoby zarządzające projektem w Państwa organizacji będą miały możliwość śledzenia i kontrolowanie statusu realizacji projektu.
 • System CustomView360 zapewnia pełną automatyzację wysyłania zaproszeń, przypomnień, nominowania respondentów. Osoby oceniane mają możliwość samodzielnego nominowania osób, które będą ich oceniać – bezpośrednio na naszej stronie internetowej.
 • System CustomView360 stwarza możliwości dowolnego konfigurowania sposobu wprowadzania danych demograficznych. Dzięki wprowadzaniu danych demograficznych raporty grupowe mogą być generowane dla każdego poziomu organizacji, działu, pionu, regionu, czy też grupy zawodowej.
 • System CustomView360 zapewnia, że w jednym czasie może wypełniać kwestionariusz praktycznie nieograniczona liczba respondentów.
 • Raporty mogą być generowane w wielu różnych wersjach językowych bez dodatkowych opłat.
 • Cena raportu z oceny 360 stopni nie jest uzależniona od ilości osób oceniających danego pracownika (do oceny 360 stopni można zapraszać dowolną liczbę osób, przy czym dla każdej grupy ustalamy z naszymi Klientami minimalną liczbę oceniających osób).
 • Każdy raport grupowy generujemy dla Państwa w cenie raportu indywidualnego.

UNIKALNE CECHY NASZEGO SYSTEMU RAPORTOWANIA

 • Naszym Klientom oferujemy 50 różnych opcji raportowania wyników oceny 360 stopni. Ponadto, w bardzo krótkim czasie możemy zrealizować każde Państwa dodatkowe zamówienie związane z ostatecznym kształtem i wyglądem raportów przekazywanych uczestnikom naszego projektu.  (Przykłady oferowanych przez nas opcji raportów znajdziecie Państwo na stronie: http://www1.viewsuite360.net/reportoptions/). Możemy w dowolny sposób konfigurować informacje w przekazywanych Państwu raportach. Przykładowo możemy włączać i wyłączać strony opisowe, wybierać rodzaje grafiki, wykresów, skale, kolory, wstawiać logo, stosować różnego rodzaju normy. Nasze narzędzia umożliwiają generowanie i przekazywanie uczestnikom oceny 360 stopni raportów z ocen wybranych wcześniej grup respondentów – możemy ukrywać przy tym inne grupy osób oceniających.
 • Oferujemy Państwu raporty dla całej organizacji, które pomogą Państwu analizować aktualne trendy oraz obszary rozwoju całej firmy. System CustomView360 stwarza możliwości dowolnego konfigurowania sposobu wprowadzania danych demograficznych. Dzięki wprowadzaniu danych demograficznych tego typu raporty mogą być opracowywane dla poszczególnych szczebli organizacji, obszarów biznesu, lokalizacji etc. Dzięki tego typu analizom możecie Państwo określać zarówno silne strony jak i luki kompetencyjne poszczególnych grup pracowników oraz całej organizacji oraz podejmować najbardziej skuteczne działania służące realizacji strategii Państwa organizacji.
 • Grafika raportów będzie dopasowana do Państwa potrzeb oraz preferencji. Raporty badania 360 stopni mogą zawierać logo Państwa firmy oraz logo firmy Państwa Klientów.
 • Każdy raport oceny pracownika 360 stopni kończy się  wskazówkami do opracowania indywidualnego planu dalszego rozwoju kompetencji zawodowych.

Rodzaj zadawanych pytań, sposób zbierania informacji zwrotnych oraz prezentowania danych mogą mieć olbrzymi wpływ na sposób przyjęcia oceny przez Pracowników. W celu wyeliminowania niebezpieczeństw związanych z realizacją ocen pracowniczych metodą 360 stopni – warto jest skorzystać z naszej biblioteki zawierającej sprawdzone w praktyce opisy  ponad ośmiuset zachowań oraz naszych niezawodnych i w pełni elastycznych systemów informatycznych.

Nasze rozwiązania dotyczące ocen 360 stopni ułatwiają trafne analizy zarówno indywidualnych zachowań, jak i trendów rozwoju kompetencji w całej organizacji  i prowadzą do pozytywnych zmian zachowań i postaw pracowników, które firma uznaje za ważne. Po przeprowadzonej ocenie 360 stopni  nasz system generuje raporty zawierające wskazówki do tworzenia Planów Indywidualnego Rozwoju Kompetencji indywidualnych i kompetencji organizacji.

Oferujemy Państwu sprawdzone rozwiązania służące realizacji ocen 360 stopni zapewniające pełną automatyzację  i niezawodność realizowanych projektów, poufność oraz bezpieczeństwo przechowywania zebranych informacji na naszych bezpiecznych serwerach w Londynie. Envisia Learning Ltd. posiada ISO 9001 i jest członkiem Association of Survey Computing – ASC.

Możemy zorganizować dla Państwa każdy proces zbierania informacji zwrotnych metodą 360 stopni on-line. Oferujemy zarówno dobrze sprawdzone i walidowane narzędzia do oceny kompetencji oczekiwanych na każdym poziomie organizacji   jak i oceny 360 stopni, które zostaną opracowane na podstawie Państwa indywidualnych potrzeb.

W ostatnich latach firma Envisia Learning Ltd. znacznie zmieniła, w pełni zautomatyzowała i uprościła systemy ocen 360 stopni, – dzięki czemu są one obecnie mniej „uciążliwe i bolesne” dla uczestników tych procesów oraz wygodniejsze do realizacji dla firm.

Nasze raporty dostarczają wielu cennych informacji:

 • Porównanie samooceny uczestnika oceny 360 stopni z samooceną innych osób, które uczestniczyły w ocenie 360 dokonywanej tym samym narzędziem. W naszych bazach  ocen 360 stopni normy dla każdej kompetencji tworzą zwykle odpowiedzi kilkunastu tysięcy osób, do których są porównywane samooceny badanej osoby. Niektórzy ludzie oceniają swoją skuteczność, znacznie powyżej średniego wyniku samooceny w bazie porównawczej. Z kolei inne osoby oceniają swoją skuteczność znacznie poniżej tej średniej.  Kiedy ludzie oceniają samych siebie nie mają świadomości, czy oceniają się lepiej, czy gorzej niż inni. Dopiero wykresy w raportach ocen 360 stopni pokazują nam to porównanie. Ta informacja jest ważniejsza, niż sam wynik, który uzyskała dana osoba. Warto przeanalizować, które obszary dany respondent uznaje za swoje silne strony i na ile jest to zgodne z ocenami  dokonanymi  przez pozostałe grupy respondentów. Tego typu informacje mówią bardzo wiele na temat umiejętności dokonywania samooceny oraz jej trafności, co stanowi ważny element  inteligencji emocjonalnej. Niektóre osoby bywają tak skoncentrowane na jednym aspekcie swojej działalności (może to być zarówno ich silna jak i słaba strona), że z tego powodu nie zauważają innych ważnych aspektów swojej pracy. Oceny 360 stopni pomagają korygować tego typu postawy.
 • Oceny innych respondentów. Raporty ocen 360 stopni obrazują jak wypada porównanie każdej grupy respondentów z samooceną danej osoby. Należy przy tym zwracać uwagę na to, czy oceny innych osób są wyższe, czy niższe od samooceny. Badamy również, czy oceny innych osób formułują podobny profil do profilu samooceny. Oceny 360 stopni to najlepszy rodzaj wglądu w to, jak inni ludzie postrzegają nasze zachowania w pracy – narzędzia te stanowią najbardziej obiektywną i kompletną ocenę skuteczności w pracy. To jest właśnie najważniejszy powód, dla którego oceny 360 stopni mają  szansę stać się najskuteczniejszym narzędziem motywowania do szybkiej zmiany nieakceptowanych przez otoczenie zachowań.
 • Nasz unikalny system raportowania wyników ocen 360 stopni zapewnia Państwu możliwość wyboru grafiki, wykorzystywanych skal (z-score lub t-score), rozmiarów i rodzajów raportów.