BIG5 WIELKA PIĄTKA W FACET5

facet5_colourKwestionariusz osobowości zawodowej Facet5 ułatwia menedżerom zrozumienie, jak ludzie różnią się pod względem zachowań, motywacji, postaw i aspiracji. Test osobowości zawodowej Facet5 (facet – w języku angielskim oznacza aspekt) bada poglądy ludzi na wiele różnych spraw – pomaga zrozumieć ich wrodzone preferencje do określonych zachowań. W kwestionariuszu tym nie ma ani dobrych ani złych odpowiedzi i wyników. Każdy wynik jest przedstawiany w kategoriach mocnych stron (talentów, które z niego wynikają) oraz ryzyka, jakie się z nim wiąże. Każdy wynik w określonych warunkach, przy dobrym dopasowaniu do zadań – może być zarówno talentem, jak i źródłem frustracji pracownika i organizacji. Facet5 bada preferencje ludzi wobec określonego typu zachowań – te aspekty, które są stosunkowo spójne i niezmienne, które stanowią o tym, jacy jesteśmy. Z uzyskanego obrazu, możemy trafnie przewidywać, jak dana osoba będzie reagować czy zachować się w różnego typu sytuacjach zawodowych.

Osobowość to nasze podstawowe predyspozycje do zachowywania się w określony sposób. Osobowość jest uznawana za najlepszy wskaźnik naszego powodzenia zawodowego w określonych rolach, naszych predyspozycji na określone stanowiska, a także naszej odporności na stres. Możesz zmieniać kompetencje pracowników, możesz zmieniać ich zachowania i nawet możesz wpływać na zmianę ich postaw – ale nie możesz zmienić ich osobowości. Dlatego tak ważne jest dopasowanie osobowości pracowników do wymagań związanych z pełnieniem określonej roli w danej organizacji.

Kwestionariusz Osobowości Zawodowej Facet5 jest to pierwsze narzędzie psychometryczne, które zostało opracowane dla biznesu na podstawie teorii Wielkiej Piątki aspektów osobowości. Firma Redfield Consulting pierwszą wersję tego narzędzia opracowała pod koniec lat 80. Obecnie większość psychologów i środowiska akademickie na całym świecie uznają Wielką Piątkę aspektów osobowości człowieka za standardowy sposób opisywania związanych z nią zachowań.
Parametry osobowości badane przez kwestionariusz Facet5 są generalnie określane przez psychologów jako pięć fundamentalnych „Bloków Osobowości”. Te parametry to:

   Wola  Determinacja  Wewnętrzne dążenie do realizowania własnych pomysłów
 Konfrontacja  Stawianie czoła problemom w miarę ich pojawiania się
 Niezależność  Tendencja podążania własną drogą
   Energia  Witalność  Widoczny entuzjazm i siła życiowa
 Towarzyskość  Zainteresowanie byciem z ludźmi
 Zdolność adaptacyjna  Branie pod uwagę sposobu myślenia innych
   Uczucie  Altruizm  Przedkładanie interesu innych nad swój
 Wsparcie  Próba zrozumienia innych w każdej sytuacji, wyrozumiałość
 Zaufanie  Wiara w ludzi i ich dobre intencje
  Kontrola  Dyscyplina  Dobra organizacja i planowanie
 Odpowiedzialność  Gotowość wzięcia osobistej odpowiedzialności
  Emocjonalność  Napięcie  Ogólne poczucie napięcia lub stresu
 Obawa  Wykazywanie ostrożności i brak przesadnego optymizmu

Facet5 wspiera zrozumienie kultury i wartości na poziomie zespołów oraz całej organizacji, pomaga budować efektywne zespoły oraz ułatwia budowanie dobrych relacji.